TÜBİTAK - ARDEB

1. 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan projeleri desteklemektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2. 1002 - Hızlı Destek Programı 

Hızlı Destek Programı, üniversitelerde, araştırma hastanelerinde ve araştırma enstitülerinde/istasyonlarında yürütülecek acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

3. 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Öncelikli alanlar Ar-Ge Destekleme Programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

4. 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı, Yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün/ teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulması amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

5. 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programının amacı ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

6. 1007 - Kamu Kuurmları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı, kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla kurulmuştur.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

7. 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”, 7 Temmuz 2018 tarihi itibariyle başvuruya kapatılmıştır. Belirtilen tarihten önce çevrimiçi başvurusu tamamlanmış olan projeler, basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin Kurumumuza ulaştırılması halinde değerlendirmeye alınacak, belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bilgi için tıklayınız.

 

8. 3501 - Kariyer Geliştirme Programı

3501 - Kariyer Geliştirme Programının amacı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının çalışmalarını proje desteği vererek teşvik etmektir. 21. yüzyılın akademik önderliğini yüklenecek genç araştırmacıların çalışmaları desteklenerek, hem genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak en iyi şekilde sürdürmeleri, hem de bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılmasıdır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

9. 3005- Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programının amacı;

a) beşeri bilimlerin veri toplama ve analiz yoluyla durum tespiti çalışmalarının bulguları ile bulgular ışığında bilime yenilikçi katkılar yapacak yöntemler, yaklaşımlar ve yorumların geliştirilmesi;

b) kamu politikalarının geliştirilmesi süreçlerinde bilimsel temellerin oluşturulması; 

c) teknolojik ilerlemelerin sosyal etkilerinin ortaya konulması amacıyla yapılandırılmış;

Çıktı ve etki odaklı sosyal ve beşeri bilim araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenerek ülkemizde toplumsal ve kamusal fayda sağlanmasıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.